Lagoa de Alcaián

Lagoa de Alcaián
Seavia - Coristanco

1 oct. 2012

REVIRAVOLTA ORTOGRÁFICA

Imos ver quen é capaz de superar esta proba no menor tempo posíbel e sen ningún erro.

Quen se atreve?

COMPLETA as seguintes palabras con "B" ou "V"''':

___áter, ___ermello, ___esgo, ___erza, ___im___io, ___oda, ___oitre, ___ulto, a___elá, a__eleira, automó__il, ___aldeirar, ___aleirar, __aleiro, ___enia, ___irollo, ___iruxe, __ol__oreta, chi__o, dé___eda, dú__ida, a__ultar, con__oi, cor__eta, co__arde, co__ardía, chu__asco, chu__asqueiro, de___alar, de__ecer, escara__ello, escar___ar, es___elteza, es___elto, gara___anzo, ga__ián, gra___ar, gra___ación, gra___ado, gra___ata, pa___illón, pel___e, tre___o, __aixela, fi___ela, mara__illa, mara___illar, mara___illoso, mó___il, mo___iliza___le, mo___ilización, mo___ilizado, mo___ilizar, ou___ear, pe___ida, re___entar, ri___eira, tro___ador, ace___ro, adi___al, a___ó, a___ogacía, a___ogado, a___oengo, a___ogar, á___rego, a___ogado, a___ultado, ___aixela, ___alado, ___aranda, ___arrer, ___arredoiro, ___asoira, ___asoirada.

4 comentarios:

 1. Coral 4º1/10/12 7:10

  váter, vermello, vesgo, verza, vimbio, voda, voitre, vulto, abelá, abeleira, automóbil, baldeirar, baleirar, baleiro,venia, birollo, viruxe, bolboreta, chibo, débeda, dúbida, avultar, convoi, corveta, covarde, covardía, chuvasco, chuvasqueiro, devalar, devecer, escarabello, escarvar, esvelteza, esvelto, garavanzo, gabián, gravar, gravación, gravado, gravata, pavillón, pelve, trevo, vaixela, fibela, marabilla, marabillar, marabilloso, móbil, mobilizable, mobilización, mobilizado, mobilizar, ouvear, pebida, rebentar, ribeira, trobador, acevro, adival, avó, avogacía, avogado, avoengo, avogar, ávrego, avogado, avultado, vaixela, valado, varanda, varrer, varredoiro, vasoira, vasoirada.

  ResponderEliminar
 2. Mercedes Queixas1/10/12 7:23

  Parabéns, Coral! Tempo récord! Non habería trampa, non si?

  ResponderEliminar
 3. Coral 4º1/10/12 8:11

  Non, só mirei algunha palabra á cal non lle sabía o significado.

  ResponderEliminar
 4. Mercedes Queixas1/10/12 13:32

  Moi ben feito! Diso se trataba! Parabéns dobres!

  ResponderEliminar